Privacy & algemene

(5 okto­ber 2020)

Wilfried zet zich in voor de bescher­ming en ver­wer­king van uw per­soon­lij­ke gege­vens op een trans­pa­ran­te manier en met strik­te inacht­ne­ming van de gel­den­de wet­ge­ving (inclu­sief het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – “GDPR”).

Het doel van dit docu­ment is om u te infor­me­ren over de manier waar­op uw per­soon­lij­ke gege­vens wor­den ver­werkt wan­neer u gebruik maakt van de dien­sten van Wilfried SC en de web­si­te www.wilfriedmag.be.

Het Privacybeleid is van toe­pas­sing op alle natuur­lij­ke per­so­nen wier per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, onge­acht of u een mede­wer­kend lid of een gebrui­ker van de site bent.

Door de site te bezoe­ken en te gebrui­ken geeft de gebrui­ker toe­stem­ming aan Wilfried om de door hem/haar ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens te ver­za­me­len en te ver­wer­ken op de wij­ze zoals beschre­ven in dit privacybeleid.

Om de goe­de wer­king van de gevraag­de dien­sten (abon­ne­men­ten, leve­ring van publi­ca­ties) te garan­de­ren, ver­za­me­len wij bepaal­de per­soons­ge­ge­vens. Ze wor­den ver­werkt door SC Wilfried, Bara 173 – 177, 1070 Brussel, gere­gi­streerd onder bedrijfs­num­mer 0676776324.

Welke gegevens worden verzameld?

2.1. De admi­ni­stra­tie­ve gege­vens die wor­den mee­ge­deeld met het oog op uw lid­maat­schap en de leve­ring van de gevraag­de diensten:

- uw voor- en ach­ter­naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, post­adres en even­tu­eel BTW-nummer;

- uw betalingsgegevens;

- uw nati­o­na­le regi­stra­tie­num­mer (indien u lid bent van de coöperatie).

2.2. Automatisch ver­za­mel­de gege­vens: ver­bin­dings- en navi­ga­tie­ge­ge­vens: TCP/IP-adres, type en ver­sie van uw brow­ser, ver­wij­zend domein, bezoch­te pagi­na’s, enz.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt en op welke rechtsgrondslag?

Uw gege­vens wor­den ver­za­meld en ver­werkt voor de vol­gen­de doeleinden:

Om u de gevraag­de dien­sten te leve­ren, in het kader van de uit­voe­ring van het con­tract of voor het nemen van pre­con­trac­tu­e­le maat­re­ge­len (leve­ring van papie­ren tijd­schrif­ten, com­mer­ci­eel en boek­houd­kun­dig beheer van lid­maat­schap­pen, beheer van klach­ten en onbe­taal­de fac­tu­ren, beheer van het regis­ter van de coö­pe­ra­ties, enz;

NB: zon­der het invul­len van de ver­plich­te gege­vens­vel­den kun­nen wij som­mi­ge van onze dien­sten niet cor­rect uitvoeren.

In geen geval zal het opstel­len van pro­fie­len wor­den gebruikt voor geau­to­ma­ti­seer­de besluit­vor­ming die nega­tie­ve gevol­gen voor u kan hebben.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewa­ren uw gege­vens slechts gedu­ren­de de tijd die nodig is voor de doel­ein­den die bij het ver­za­me­len van de gege­vens zijn aan­ge­ge­ven. Wanneer uw gege­vens wor­den gebruikt om u onze dien­sten te leve­ren, wor­den ze bewaard voor de duur van de con­trac­tu­e­le rela­tie, de wet­te­lij­ke ver­ja­rings­ter­mijn of een ande­re bewaar­ter­mijn die door de wet kan wor­den opge­legd. Het wordt ver­vol­gens zo snel moge­lijk ver­wij­derd of geanonimiseerd.

Worden de gegevens overgedragen?

Wilfried ver­bindt zich ertoe uw gege­vens niet te ver­ko­pen, te ver­hu­ren of over te dra­gen aan derden.

5.1. Onderaannemers

Voor de leve­ring van bepaal­de dien­sten (bij­voor­beeld voor de goe­de wer­king van onze site of voor onze boek­hou­ding) maken wij gebruik van gespe­ci­a­li­seer­de dienst­ver­le­ners die als onder­aan­ne­mer optre­den. Zij zijn con­trac­tu­eel ver­plicht om de ver­trou­we­lijk­heid van de ont­van­gen gege­vens te res­pec­te­ren en mogen deze in geen geval gebrui­ken voor ande­re doel­ein­den dan het uit­voe­ren van dien­sten voor ons.

5.2. Partners

Wilfried draagt bepaal­de dien­sten over aan part­ner­ope­ra­tors (zoals ons onli­ne betaal­plat­form Mollie) die een deel van uw gege­vens gebrui­ken ter­wijl ze als beheer­der optreden.

Wij ves­ti­gen uw aan­dacht op het feit dat deze part­ners een Privacybeleid heb­ben dat kan afwij­ken van het onze. Voor meer infor­ma­tie over deze ver­wer­kin­gen nodi­gen wij u daar­om uit om hun voor­waar­den te raad­ple­gen (voor Mollie: https://www.mollie.com/be-fr/user-agreement).

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Uw gege­vens wor­den opge­sla­gen bij het onaf­han­ke­lij­ke en zelf­be­heer­de hos­ting­be­drijf Domaine Public (https://www.domainepublic.net/).

Rechten van de gebruiker

U hebt een recht van toe­gang, een recht van rec­ti­fi­ca­tie, een recht van ver­wij­de­ring en een recht van over­draag­baar­heid van uw gege­vens. Onder bepaal­de voor­waar­den heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de ver­wer­king ervan of om de beper­king ervan te verkrijgen.

Deze rech­ten zijn gra­tis en kun­nen te allen tij­de wor­den uitgeoefend.

- Recht van toe­gang: u heeft recht op toe­gang tot de gege­vens die op u betrek­king heb­ben en op een kopie ervan.

- Recht op cor­rec­tie: u heeft het recht om fou­tie­ve of ver­ou­der­de gege­vens te laten corrigeren.

- Recht op ver­wij­de­ring (“recht op ver­ge­tel­heid”): in bepaal­de omstan­dig­he­den (bij­voor­beeld wan­neer de ver­werk­te gege­vens niet meer nodig zijn voor het doel van de ver­wer­king) heeft u het recht om ons te vra­gen uw gege­vens te verwijderen.

- Recht op beper­king van de ver­wer­king: u kunt ver­zoe­ken om beper­king van de ver­wer­king van uw gege­vens, in welk geval uw gege­vens niet meer wor­den ver­werkt (maar wel wor­den bewaard).

- Recht op over­draag­baar­heid: u heeft het recht om de door u ver­strek­te gege­vens in een gestruc­tu­reerd, alge­meen gebruikt en machi­naal lees­baar for­maat aan u te laten overdragen.

- Recht van bezwaar: wan­neer de ver­wer­king van uw gege­vens geba­seerd is op een legi­tiem belang, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken, om rede­nen die ver­band hou­den met uw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. In dit geval heb­ben wij ech­ter het recht om ons tegen u te ver­zet­ten op legi­tie­me en dwin­gen­de gron­den die een ver­de­re ver­wer­king rechtvaardigen.

Wij wij­zen u erop dat u te allen tij­de het recht heeft om kos­te­loos bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw gege­vens voor recla­me­doel­ein­den (direct marketing).

- Intrekking van de toe­stem­ming: wan­neer de ver­wer­king geba­seerd is op uw toe­stem­ming, kunt u deze te allen tij­de intrek­ken. Een der­ge­lij­ke intrek­king heeft geen invloed op de recht­ma­tig­heid van de ver­wer­king van uw gege­vens die vóór de intrek­king heeft plaatsgevonden.

U kunt zich dus te allen tij­de afmel­den voor nieuws­brie­ven en ande­re com­mer­ci­ë­le mede­de­lin­gen door te klik­ken op de afmeld­link onder­aan elke e‑mail.

Contact

Om uw rech­ten uit te oefe­nen, kunt u schrij­ven naar info@wilfriedmag.be.

Elke aan­vraag met betrek­king tot uw rech­ten moet uw vol­le­di­ge con­tact­ge­ge­vens (naam, voor­naam, e‑mailadres en post­adres) bevat­ten en ver­ge­zeld gaan van een kopie van bei­de zij­den van uw iden­ti­teits­kaart, om mis­bruik te voor­ko­men en de vei­lig­heid van uw gege­vens te garanderen.

Klachten indienen

De gebrui­kers heb­ben het recht om een klacht in te die­nen bij de gege­vens­be­scher­mings­au­to­ri­teit, die bevoegd is voor het Belgische grond­ge­bied. Meer infor­ma­tie is te vin­den op https://autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kun­nen wor­den inge­diend op de vol­gen­de adres­sen: Autoriteit voor gege­vens­be­scher­ming, Pressestraat 35, B – 1000 Brussel, Tel: +32 2 274 48 00 , contact@apd-gba.be

Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit pri­va­cy­be­leid wordt uit­slui­tend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal wor­den voor­ge­legd aan de recht­ban­ken van het arron­dis­se­ment van de maat­schap­pe­lij­ke zetel van Wilfried SC, gele­gen in Brussel.

Bescherming van minderjarigen

Om toe­gang te krij­gen tot onze betaal­de dien­sten moe­ten min­der­ja­ri­gen toe­stem­ming heb­ben van een van hun ouders of voogd. Als u weet dat uw kind ons per­soon­lij­ke infor­ma­tie heeft ver­strekt zon­der uw toe­stem­ming, dan kunt u ons daar­van op de hoog­te stel­len via hello@wilfriedmag.be.

Updates

Dit Privacybeleid kan wor­den gewij­zigd. De laat­ste ver­sie wordt auto­ma­tisch onli­ne geplaatst.

Als u vra­gen heeft over het beheer van uw per­soon­lij­ke gege­vens, kunt u een e‑mail stu­ren naar info@wilfriedmag.be.