Over Wilfried

Wilfried is

 

…een kwar­taal­blad dat het Belgische pers­land­schap wil ver­nieu­wen met een ver­an­de­ring van perspectief.

 

…het eni­ge blad met een top­ploeg van jour­na­lis­ten, foto­gra­fen en gra­fi­ci uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel die hun blik rich­ten op héél het land, niét alleen de eigen taalgemeenschap.

 

…een maga­zi­ne dat kijkt door een breed­hoek­lens, van Luik tot Oostende, van Virton tot Turnhout. Om meer inzicht te geven in dit bij­zon­de­re, gesple­ten, soms onmo­ge­lij­ke land.

 

…het mot­to van Wilfried is “Begrijpen, niet oor­de­len” (com­pren­d­re, ne pas juger), naar het beroem­de citaat van Georges Simenons com­mis­sa­ris Maigret.

 

…een kwa­li­teits­ma­ga­zi­ne voor repor­ta­ges, inter­views, foto’s en ver­ha­len, over poli­tiek, maat­schap­pij, media en cultuur.

 

onaf­han­ke­lijk. Het blad staat vol­le­dig los van poli­tie­ke par­tij­en en ide­o­lo­gi­sche bewe­gin­gen. Het wordt uit­ge­ge­ven door de coö­pe­ra­tie Wilfried, gesteund door aan­deel­hou­den­de coö­pe­ran­ten, abon­nees en kopers.

 

 

Pascal Verbeken zal de Nederlandstalige Wilfried lei­den.

Hij heeft der­tig jaar erva­ring bij bla­den als De Standaard, Humo, De Morgen, Knack en De Groene Amsterdammer, en schreef zes gepre­zen non-fic­tie­boe­ken waar­in België een belang­rij­ke rol speelt. Bekende titels zijn Brutopia, Arm Wallonië en Grand Central Belge, uit­ge­ge­ven bij de Nederlandse uit­ge­ve­rij De Bezige Bij. Daarnaast werk­te hij ook mee als sce­na­rist aan enke­le Canvas- en radio­reek­sen, vaak geba­seerd op zijn boeken.

 

 

Ik heb in mijn werk als jour­na­list en non fic­tie-schrij­ver zelf erva­ren hoe mijn omzwer­vin­gen door­heen België mezelf en mijn visie ver­an­derd heb­ben. Dat we als klein land ook een anders­ta­lig bin­nen­ste bui­ten­land of een bui­ten­ste bin­nen­land heb­ben, zie ik sinds­dien als een bij­zon­der geschenk. Het dwingt tot nede­rig­heid, tot relativering.”

 

 

Pascal Verbeken werkt nauw samen met François Brabant oprich­ter en hoofd­re­dac­teur van de Franstalige Wilfried waar­van al 13 num­mers ver­sche­nen zijn. Hij werk­te eer­der als poli­tiek jour­na­list bij Le Vif en La Libre Belgique, en schreef Histoire secrè­te du PS lié­geois.

 

” Vanuit Franstalig België is onze blik vaak gericht op Amerika en Frankrijk. Maar tus­sen New York en Parijs ligt nog een hele wereld met plek­ken als Luik, Dranouter, Clabecq, Antwerpen en Tremelo. Op dit België ligt de focus van Wilfried. Want er bestaat wel dege­lijk een Belgische rea­li­teit en een Belgisch decor met zijn eigen genie en schoonheid.”

 

 

 

Geschiedenis

 

Drie jaar gele­den werd Wilfried opge­richt door enke­le Franstalig-Belgische jour­na­lis­ten en mede­stan­ders die hun spo­ren ver­diend had­den bij gro­te media: François Brabant (La Libre Belgique, Le Vif), Quentin Jardon (24h01), Camille van Vyve (Trends-Tendances) en jurist-busi­ness advi­seur François Verbeeren. Ze wil­den een eigen blad met ruim­te voor lan­ge repor­ta­ges, nar­ra­tie­ve jour­na­lis­tiek, diep­gra­ven­de inter­views en foto­jour­na­lis­tiek. Van in het begin was er opval­lend rui­me aan­dacht voor Vlaanderen, voor­bij de clichés.

In 2019 werd Wilfried een coö­pe­ra­tie. 340 bur­gers zijn lid van de coö­pe­ra­tie. Nog een stap in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de onderneming.