Algemene toestand

Wilfried maga­zi­ne is een uit­ga­ve van Wilfried scrl. waar­van de maat­schap­pe­lij­ke zetel geves­tigd is in de Barastraat 175 te 1070 Brussel (hier­na “de uitgever”).

De web­si­te: https://wilfriedmag.be/

De con­tact e‑mail: info@wilfriedmag.be

Het BTW-num­mer : BE 0676.776.324

Het tijdschrift

1/ De aan­koop van het tijd­schrift en/of een abonnement

De prij­zen van de abon­ne­men­ten en/of tijd­schrif­ten zijn inclu­sief BTW. De ver­zend­kos­ten bedra­gen één euro (niet BTW-plich­tig) per tijd­schrift en per mai­ling voor indi­vi­du­e­le aan­ko­pen. Voor ver­zen­din­gen in ver­band met abon­ne­men­ten wor­den geen ver­zend­kos­ten in reke­ning gebracht aan de koper.

Het tijd­schrift kan alleen in België wor­den gele­verd. Elke moge­lij­ke leve­ring bui­ten België is enkel moge­lijk met de voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de Uitgever en mits bij­ko­men­de leveringskosten.

In het geval van een fout van de koper in de mede­de­ling van de leve­rings­in­for­ma­tie, behoudt de uit­ge­ver zich het recht voor om slechts één exem­plaar te retour­ne­ren, op kos­ten van de koper. De ver­zend­kos­ten voor even­tu­e­le extra exem­pla­ren die als gevolg van een fout van de koper wor­den gere­tour­neerd, zijn voor reke­ning van de koper.

De Uitgever behoudt zich het recht voor zijn aan­bie­din­gen (prijs en fre­quen­tie) te wij­zi­gen indien hij dit nodig acht en wijst alle ver­ant­woor­de­lijk­heid af voor de gevol­gen van der­ge­lij­ke wijzigingen.

De wet van 1 sep­tem­ber 2004 betref­fen­de de bescher­ming van de con­su­ment bij de aan­koop van con­sump­tie­goe­de­ren is van toepassing.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inza­ke inter­na­ti­o­na­le koop­over­een­kom­sten (Wenen 1980) is niet van toepassing.

In geval van een geschil tus­sen de Uitgever en de koper is het Hof van Justitie van Brussel bevoegd, over­een­kom­stig de Belgische wetgeving.

2/ Betaling

De beta­ling gebeurt onli­ne: beta­ling met cre­dit­card of bankkaart.

Bij het onli­ne beta­len gaat de inter­net­ge­brui­ker via het Mollie-beta­lings­plat­form, waar­van de voor­waar­den hier te vin­den zijn.

Als op enig moment de onli­ne aan­koop wordt onder­bro­ken (ver­keerd reke­ning­num­mer, onvol­doen­de sal­do, tech­nisch pro­bleem of ande­re) en het ver­eis­te bedrag niet kon wor­den afge­schre­ven, wordt de ver­koop als niet vol­tooid beschouwd.

Ondanks de maat­re­ge­len die op de site zijn geno­men om deze zo goed moge­lijk te bevei­li­gen, is de Uitgever op geen enke­le wij­ze aan­spra­ke­lijk voor even­tu­e­le scha­de (direct of indi­rect) die zich tij­dens of na een onli­ne beta­ling voordoet.

3/ Duur van de abonnementen

Abonnementen wor­den ver­kocht voor een vas­te loop­tijd van 1 of 2 jaar (met uit­zon­de­ring van auto­ma­ti­sche incas­so-abon­ne­men­ten), bestaan­de uit res­pec­tie­ve­lijk 4 en 8 nummers.

Sommige spe­ci­a­le pro­mo­ties kun­nen meer pro­ble­men ople­ve­ren en zul­len op het moment van aan­koop wor­den gespecificeerd.

Abonnementen die via de SEPA-domi­ci­li­ë­ring wor­den betaald, wor­den elk jaar auto­ma­tisch en stil­zwij­gend ver­lengd. Na deze domi­ci­li­ë­ring op het ein­de van het eer­ste jaar kan de koper te allen tij­de vra­gen om zijn abon­ne­ment op te zeg­gen. Hij kan ervoor kie­zen om zijn abon­ne­ment op het ein­de van de lopen­de (jaar)periode te stop­pen of te kie­zen voor onmid­del­lij­ke opzeg­ging. In het laat­ste geval wordt het res­te­ren­de sal­do bin­nen der­tig dagen op zijn reke­ning teruggestort.

Om een abon­ne­ment op te zeg­gen, moet de koper een schrif­te­lijk ver­zoek indie­nen (het­zij per e‑mail met “lees ont­vangst­be­wijs”, het­zij per aan­ge­te­ken­de brief met ont­vangst­be­ves­ti­ging). De opzeg­ging van het abon­ne­ment gaat pas in op het ein­de van de abon­ne­ments­pe­ri­o­de, ten­zij de klant uit­druk­ke­lijk ver­zoekt om het tijd­schrift niet meer te leve­ren (wat onder alle omstan­dig­he­den zon­der eni­ge terug­be­ta­ling zal gebeuren).

4/ Herroepingsrecht

De wet­te­lij­ke her­roe­pings­ter­mijn is 14 dagen voor elke annu­le­ring van de bestel­ling. Deze ter­mijn ver­strijkt 14 dagen na ont­vangst van het eer­ste tijdschrift.

Om gebruik te maken van dit her­roe­pings­recht moet de koper de Uitgever per e‑mail of per brief op de hoog­te stel­len van zijn wens om zijn bestel­ling te annuleren.

Elk(e) reeds ont­van­gen tijdschrift(en) wordt in min­de­ring gebracht op de terugbetaling.

De terug­be­ta­ling zal plaats­vin­den bin­nen 30 dagen na de beves­ti­ging van het annu­le­rings­ver­zoek door de Uitgever. Zoals hier­bo­ven ver­meld, zal het bedrag afhan­ke­lijk zijn van de ont­van­gen tijd­schrif­ten of niet.

Tenzij de klant hier uit­druk­ke­lijk om vraagt, gebeurt de terug­be­ta­ling via dezelf­de beta­lings­wij­ze als de aankoop.

De koper ver­klaart ken­nis te heb­ben geno­men van de alge­me­ne voor­waar­den, het pri­va­cy­be­leid en de gebruiks­voor­waar­den van de Wilfried web­si­te en/of zijn maga­zi­ne en deze onvoor­waar­de­lijk te accep­te­ren. Deze voor­waar­den zijn aan ver­an­de­ring onderhevig.

De website

De uit­ge­ver is de eige­naar van wilfriedmag.be, de web­si­te van het Wilfried magazine.

De alge­me­ne voor­waar­den van de uit­ge­ver zijn van toe­pas­sing op wilfriedmag.be. Alle navi­ga­tie op de genoem­de web­si­te en de daar­aan gel­ink­te sites is onder­wor­pen aan deze voor­waar­den. Door de web­si­te te raad­ple­gen, aan­vaardt de bezoe­ker onvoor­waar­de­lijk en stil­zwij­gend de toe­pas­sing van de hier­on­der beschre­ven gebruiksvoorwaarden.

De Uitgever behoudt zich het recht voor de gebruiks­voor­waar­den van zijn web­si­te, de inhoud, de pre­sen­ta­tie, de pre­sen­ta­tie en de inhoud van de web­si­te te wijzigen.