Artikels


23 gevon­den resultaten
Voorsmaak Zoals het leven behoeft een maga­zi­ne soms een klei­ne uit­ge­lei­de.  Een laat­ste, vluch­ti­ge blik die de essen­tie ver­telt. Dertig jaar lang was Jan Hertoghs de chro­ni­queur van België in het week­blad ‚Humo’. Zoals Alan Lomax op zoek ging naar vergeten […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Vijf jaar gele­den maak­te ik samen met schrij­ver Koen Peeters, dich­ter Peter-Holvoet Hanssen en schil­der Koen Broucke een pel­grims­tocht naar Miavoye, het dorp waar de moder­nis­ti­sche dich­ter Paul van Ostaijen de laat­ste maan­den van zijn kor­te leven door­bracht in een […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Franskiljons. Flaminganten spuw­den het woord uit, de bestem­me­lin­gen deco­deer­den het als een geu­zen­naam. Vandaag heeft het woord voor vele Vlamingen geen bete­ke­nis meer. De taal­strijd is gestre­den, de frans­kil­jons ken­nen hun plaats. In de luw­te, waar Wilfried hen met palliatieve […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak De Gentse Boekentoren, het mees­ter­werk van Henry van de Velde, is al zeven jaar het belang­rijk­ste archi­tec­tu­ra­le res­tau­ra­tie­pro­ject in België. Terwijl de werf al die tijd ontoe­gan­ke­lijk was voor bezoe­kers, mocht Michiel Hendryckx de bedrij­vig­he­den vol­gen. Exclusief voor Wilfried doet […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Na acht­en­der­tig jaar gooi­de de VRT de hele schat­kist open op VRT NU: alle oor­logs­reek­sen van Maurice De Wilde, meer dan vijf­tig afle­ve­rin­gen over col­la­bo­ra­tie, ver­zet, ver­gel­ding, oost­fron­ters en repres­sie. Philippe Van Meerbeeck was weten­schap­pe­lijk redac­teur en rech­ter­hand van De […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak In België was de col­la­bo­ra­tie geen exclu­sief Vlaamse aan­ge­le­gen­heid. Ook in Wallonië werd er gecol­la­bo­reerd, maar dat deel van de geschie­de­nis raak­te onder­ge­sneeuwd. Een taboe? In elk geval wordt het Grote Zwijgen maar moei­zaam door­bro­ken. Zelfs van­daag nog. Dit is […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak In de rubriek ‘Belgorama’ vraagt Wilfried foto­gra­fen naar de drie beel­den uit hun archief die de essen­tie van België het best weer­ge­ven. De veel­be­kroon­de Namenaar Sébastien Van Malleghem kiest voor momen­ten in Wetteren, Vorst en Nijvel.
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Van Lanzarote tot zijn recent­ste roman Serotonine staan Michel Houellebecqs boe­ken vol gif­ti­ge aan­val­len op dit ‘absur­de land’. In dit repor­ta­ge-essay volg­de François Brabant de groot­ste Franse schrij­ver op de uit­rei­king van de Oswald Spengler Prijs in Brussel, een bescheiden […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak In deze reeks schrij­ven Wilfried-mede­wer­kers elkaar een brief over de taal­grens heen. Met als onder­werp: hun kin­der­ja­ren, hoe die tijd hen vorm­de, hoe België sinds­dien ver­an­der­de. Cindya Izzarelli groei­de op in het Italomilieu van indu­strie­stad La Louvière, Ayfer Erkul in […]
Wilfried – nr. 1 
Abonnees Toen Tom Pardoen in 2008 zijn hand­te­ke­ning zet­te onder de ver­koop­ak­te van een met zorg gere­no­veer­de door­zon­wo­ning, bekroop hem een zeke­re ner­vo­si­teit. Hij had in swin­gend Matonge gewoond, en in het roe­ri­ge Antwerpse Schipperskwartier, nu ging hij zich set­te­len in […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Twee Luikenaars met een medi­ter­ra­ne ach­ter­grond. Twee vaders met dezelf­de pijn: het ver­lies van een kind in extreem geweld­da­di­ge omstan­dig­he­den. In 1996 was de 8‑jarige Melissa Russo een van de slacht­of­fers van Marc Dutroux. Ihsane Jarfi, 32 jaar oud, werd […]
Wilfried – nr. 1 
Voorsmaak Gedurende vijf jaar volg­de foto­graaf David Nollet reu­zen­stoe­ten aan bei­de kan­ten van de taal­grens. En die zijn meer dan ker­mis- en bra­de­rijf­ol­klo­re. De eeu­wen­ou­de reu­zen ver­te­gen­woor­di­gen een oude wijs­heid: car­na­va­lesk en anar­chis­tisch. De foto’s zijn nu gebun­deld in Time of […]
Wilfried – nr. 1